De Medezeggenschapsraad

Zoals in het bedrijfsleven de ondernemingsraad [or] de belangen behartigt van de werknemers, zo behartigt de medezeggenschapsraad op scholen de belangen van zowel ouders [en hun kinderen] alsook de leerkrachten.

De MR heeft tot taak het bevorderen van openheid, openbaarheid en het onderling overleg op school. De raad is bevoegd alle aangelegenheden van de school te bespreken en standpunten naar het schoolbestuur kenbaar te maken. Verder heeft de MR nog een aantal bijzondere bevoegdheden; in sommige gevallen adviesrecht, in andere instemmingsrecht.

Dat betreft bijvoorbeeld het uitbrengen van advies over of instemmen met:

  • vaststellen en wijzigen schoolwerkplan,  
  • fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school,  
  • vaststellen of wijzigen van het schoolreglement,  
  • vaststellen van het vakantierooster,  
  • vaststellen van het formatieplan,  
  • diverse beleidsbepalingen en wijzigingen, e.d.  

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad zijn - tenzij anders vermeld – openbaar.

Wie zijn we?

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:
M.S.                            penningmeester
Maaike Siemerink    lid
Karin Hövels              lid          

Teamgeleding:
                                    voorzitter
Agnes Holsink           notulist
Romy Leus                 lid

Contact: mr.aloysius@konot.nl

 

Reglement MR

Notulen

De notulen worden geplubiceerd op Social Schools.